Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, uluslararası basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya uluslararası bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkanı da sunmaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalanmak, kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek, kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerlerine serbestçe girebilmek, resmi törenlere görev yapmayı kolaylaştıracak bir konumda katılabilmek, kartın ibraz edilmesi şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak, ilgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak, 5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak, yaygın ve yerel medyada çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak.

Basın kartı başvurusu yapmak için gerekli şartları taşıyan basın mensupları www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girip beyanname ekranını doldurarak basın kartı başvurusunda bulunabilirler. Beyannamesini dolduran basın mensubu, beyannamenin çıktısını alıp çalıştığı kurumun yetkilisine onaylatmalı ve öğrenim belgesini de ekleyerek Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlüklerine, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi: Ankara, Bolu, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak
İzmir: İzmir, Manisa
Çanakkale: Çanakkale, Balıkesir
Şanlıurfa: Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin
Konya: Konya, Aksaray, Karaman
Muğla: Muğla, Aydın, Denizli
Gaziantep: Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis
Edirne: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Antalya: Antalya, Burdur, Isparta
Bursa: Bursa, Bilecik, Yalova
Afyonkarahisar: Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak
İstanbul: İstanbul, Düzce, Kocaeli, Sakarya
Adana: Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye
Samsun: Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Ordu, Tokat
Trabzon: Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Rize
Kayseri: Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas, Yozgat
Erzurum: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli

Diyarbakır: Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Batman, Elazığ, Hakkari, Van, Malatya, Siirt, Şırnak

Ankara’da ikamet edenler Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi’ne, Genel Müdürlüğün il müdürlüğü bulunan illerde ikamet edenler ilgili il müdürlüğüne, diğer illerde ikamet edenler ise bağlı bulundukları il müdürlüğüne başvurabilir. Bu durum, basın kartları ile ilgili yapılacak tüm başvurular için geçerlidir.

Ayrıca +90 312 583 61 60 numaralı Basın Kartı Destek Hattından karşılaşılan problemler hakkında bilgi alınabilir.

Usulüne uygun şekilde başvuru yapan basın mensupları eğitim durumuna göre bir bekleme süresine alınır. Bekleme süresinin tamamlanmasına en çok 3, en az 1 ay kala www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girilerek basın kartı ikinci başvurusu yapılmalıdır. Doldurulan beyannamenin çıktısı alınıp imzalı ve kurum onaylı hali Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İkinci başvuru yapıldıktan sonra sitemizde Basın Kartı bölümünden Mesleki Çalışma Gönderme ekranı kullanılarak ilk başvuru yapılan tarihten itibaren her aya ait en az 4 adet mesleki çalışma yüklenmelidir.

Basın kartı alabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:
-18 yaşını bitirmiş olmak
-En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak
-Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
-Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen suçlardan veya bu suçlara teşvik ve tahrikten hüküm giymemiş olmak
-5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak
-Gazetecilikle birleşebilen işler dışında ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmamak

- Mesleğini sürekli icra etmek

- Çalıştığı yayın organının Basın Kartı Yönetmeliğine uygun olması

Gazetecilikle birleşebilen işler; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, İl veya Belediye Meclisi üyeliği, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu üyeliği ile Denetçi üyeliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiliklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşavirliği veya müdürlüğü veya başkanlığı, eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleği ile ilgili öğretim elemanlığı, basın-yayın organlarında yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği, basın-yayın meslek kuruluşlarınca kurulan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyeliği olarak sayılmıştır.

Basın kartı talep eden günlük, haftalık ve on beş günlük süreli yayın sahipleri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları için gazeteci çalışanlarından farklı olarak, 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak ve gazetecilikle birleşebilen işler dışında ücretli veya ücretsiz bir işte çalışmamak şartları aranmaz. Aylık süreli yayın sahiplerinde ise, 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmak şartı aranmaz.
Basın-yayın kuruluşu sahipleri veya yönetim kurulu başkanları tarafından yapılacak basın kartı başvurularında; 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme aslı veya onaylı örneği ile sigortalı işe giriş belgesinin ibrazı gerekmemektedir.
Başvuru sahipleri başvuru tarihinden itibaren durumlarına uygun bekleme sürelerine tabi tutulurlar. Bekleme sürelerinin hitamında Basın Kartı Komisyonu’nun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine basın kartı düzenlenir.

Mensuplarınca basın kartı başvurusu yapılan basın-yayın kuruluşlarından basın-yayın kuruluşunun türüne göre aşağıdaki belgeler istenmektedir:


GAZETE VE DERGİLERDEN:
1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,

2-Şirketse; şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin asılları veya onaylı örnekleri, şahıssa; bağlı olunan vergi dairesinden veya mesleki teşekkülden faaliyetine devam ettiğine dair yazı

3-Basın Kanununun 7 inci maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli, alındı belgeli)

4- Kamuya açık alanlarda satışının yapıldığına dair yeterli sayıda ispat edici belge

5- Gazete ve dergilerin daha önceki sayılarından örnekler gönderilmesi

6- Genel Müdürlük Devlet Enformasyon Sistemine kayıt yapılarak gazete veya derginin her sayısının PDF formatında elektronik olarak sisteme yüklenmesi ve her sayısından birer adedinin başvurunun yapıldığı il müdürlüğüne düzenli gönderilmesi

7- Taahhütname

8- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)RADYO VE TELEVİZYONLARDAN:
1-İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği
2-Şirketin kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin asılları veya onaylı örnekleri
3-RTÜK yayın lisans belgesinin aslı veya onaylı örneği
4- Varsa kablo veya uydu yayını yapıldığına dair belge

5- Frekans bilgileri beyanı (Basılı ortamda dilekçe ile alınacaktır.)

6-Taahhütname

7- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)


HABER VE FOTOĞRAF AJANSLARINDAN:
1- İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği
2- Ajansın kuruluş ve amacının belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile son yönetim kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin asılları veya onaylı örnekleri
3- Basın Kartı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen sayıda yapılan abone sözleşmesinin onaylı örnekleri
4- Basın Kanununun 7 nci maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi
5- Ajansların çalışmalarına ilişkin bülten veya kaset çalışması
6- Daha önce basın kartı taşımış gazetecilerin başvuru belgeleri (Basın Kartı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda)
7- Taahhütname

8- Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi)

Bekleme süresi, ilk defa basın kartı başvurusunda bulunan gazetecilerin, basın-yayın kuruluşu sahiplerinin veya yönetim kurulu başkanlarının ilk başvuru tarihinden itibaren, başvurularının Basın Kartı Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulacağı tarihe kadar geçen süredir. Bu süreler Basın Kartı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre gazeteciler için bekleme süreleri;
İletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde yüksek lisans ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki ay,
Diğer fakülte mezunları için on sekiz ay,
Ön lisans mezunları için yirmi dört ay,
Orta öğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.

İlk defa basın kartı başvurusunda bulunan basın yayın kuruluşu sahipleri veya yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi, basın kartı beyannamesinin ilgili yerlere teslim edildiği tarihten itibaren;
*Günlük süreli yayınlardan, haber ve fotoğraf ajanslarından ve ulusal, kablolu, bölgesel radyo-televizyon kuruluşlarından yapılan başvurularda bir yıl,
*Haftada bir yayımlanan süreli yayınlardan yapılan başvurularda on sekiz ay,
*Diğer basın-yayın kuruluşlarından yapılan başvurularda yirmi dört aydır.

Bekleme süresi içerisinde çalışılan basın-yayın kuruluşunun, görev unvanının veya öğrenim bilgilerinin değişmesi durumunda www.byegm.gov.tr adresinden “Bekleme Süresinde Değişiklik Başvurusu” yapılmalıdır. İlk defa basın kartı başvurusunda olduğu gibi kurum onaylı beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İlk defa basın kartı başvurusunda bulunanlar, bekleme süresinin bitimine en çok üç, en az bir ay kala beyannamelerinin teslim tarihinden itibaren basın kartı taleplerini yenilemek zorundadırlar. Bu nedenle www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı İkinci Başvurusu yapılmalıdır. İlk defa basın kartı başvurusunda olduğu gibi kurum onaylı beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir.

İşyeri değişikliği durumunda www.byegm.gov.tr adresinden “Kart Sahibi Değişiklik Başvurusu” yapılması gerekmektedir. İlk defa basın kartı başvurusunda olduğu gibi kurum onaylı beyanname Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim edilmeli veya posta yoluyla gönderilmelidir. Başvuru yapılan basın-yayın kuruluşunun Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde başvuru sahibine basın kartı düzenlenecektir.

Çalışılan basın-yayın kuruluşundaki görev unvanının değişmesi halinde, öğrenim belgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi hariç, ilk defa basın kartı başvurusunda ibraz edilen belgelerle yeni basın kartı başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvuru yapılan unvan, Yönetmelikte sayılan unvanlardan olduğu takdirde başvuru sahibine kart düzenlenecektir.

Basın kartının kaybedilmesi nedeniyle yeniden basın kartı talep eden basın mensupları, zayii ilanını veya ilgili emniyet birimince tutulan tutanak ile kayıp kart başvurusunun kurumca onaylanmış halini Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen teslim etmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Sürekli kart sahiplerinin beyannamelerinin onayına gerek yoktur.

Basın kartının yıpranması halinde kart sahipleri, internet üzerinden “Yıpranmış Kart Başvurusu” yaptıktan sonra işyerlerinde halen çalıştıklarına dair yazı ile birlikte Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine başvururlar. Başvuruyu müteakip kişiye yeni basın kartı düzenlenir ve eski basın kartı iade alınır.

Sürekli basın kartı sahipleri için internet üzerinden yapılacak “Yıpranmış Kart Başvurusu” yeterlidir.

Basın kartı sahiplerinin geçici işsizlik hallerinde kendilerine serbest basın kartı düzenlenebilmektedir. Serbest basın kartı düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin emeklilik hakkını elde edememiş olması, ayrılış tarihinden itibaren üç ay içerisinde basın kartlarını iade etmesi ve bu süre içerisinde işsiz olduğunu herhangi bir basın yayın meslek kuruluşundan alınacak belge ile belgelendirmesi gerekmektedir. Usulüne uygun yapılan başvurularda;

-Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,
-Beş ile on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara on iki ay,
-On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara on sekiz ay süre ile serbest basın kartı verilebilir.

İşyeri veya görev unvanının değişmesi, askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma, kart taşıyamayacak başka bir göreve atanma, yayın organlarının başkasına devri veya yayın hayatına son vermesi, belirli bir süre için verilmişse bu sürenin sona ermesi hallerinde basın kartının bir ay içinde iade edilmesi gerekmektedir.

Basın kartının iptal edileceği haller ise şunlardır:
1.Basın kartı sahibinin, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,
2.Kart hamilinin sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,
3.İade edilmesi gereken basın kartının süresinde iade edilmemesi,
4.Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya bu nitelikteki bir beyanın onaylanması,
5.İşten ayrılma veya unvan değişikliğinin 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi,
6.Serbest basın kartı alınmasına rağmen bu kartın taşınıldığı dönemlerde basın dışı iş yapıldığının tespiti,
7.Basın kartının veya basın trafik kartının bir başkasına kullandırılması,
8.Basın kartının zayi olması,
9.Kamu görevlisi olarak kart alanların bu görevlerinin sona ermesi.
Basın kartı iptal edilenler hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile basın meslek kuruluşlarına bilgi verilir.
Basın kartı iptal edilenlere, kartının yukarıda sayılan durumlardan;
- 1 inci, 2 nci ve 6 ncı maddelerinde sayılan hallerden dolayı iptali halinde, kart almaya engel hal ortadan kalksa dahi, iptal tarihinden itibaren bir yıl,
- 4 üncü maddedeki hal nedeniyle iptali halinde iptal tarihinden itibaren beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,
- 3 üncü, 5 inci ve 7 nci maddelerde sayılan durumlardan biri nedeniyle iptali halinde iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe basın kartı verilmez. Bu haller nedeniyle basın kartı verilmemesi halinde sürelerin dolmasından itibaren yeniden başvuru yapılması gerekir. Basın kartının iade edilmemesi halinde yeni başvuru geçerlilik kazanmayacaktır.

Sürekli basın kartı alabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin taşınması gerekmektedir:

-En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olmak
-Basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışmak
-Gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malûl olunduğunun sabit olması
Yukarıdaki sürelerin hesabında, serbest basın kartı taşınılan dönemlerin en çok on sekiz ayı hesaba katılır.

Sürekli basın kartı almak için gerekli şartları taşıyanlar, www.byegm.gov.tr adresinden Sürekli Basın Kartı Başvurusu yapmaları, varsa mesleki çalışmalarını elektronik ortamda “Basın Kartı” bölümünden “Mesleki Çalışma Gönderme” ekranına yüklemeleri gerekmektedir.

Basın Kartı Komisyonunun uygun mütalaası halinde başvuru sahibine sürekli basın kartı düzenlenir.

Komisyon mütalaasının başvurunun reddi şeklinde olması halinde, başvuru sahibinin talebi red kararını takip eden üçüncü komisyon toplantısında görüşülebilir.

Basın trafik kartı, basın kartı hamillerine Basın Kartı Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde verilmektedir. Basın trafik kartı alabilmek için www.byegm.gov.tr adresinden Basın Trafik Kartı başvurusu yapılması yeterlidir.

Yapılan başvurulara istinaden düzenlenen basın kartları ve basın trafik kartları, Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi tarafından, diğer illerde ise il müdürlüklerimiz aracılığıyla teslim edilmektedir.

Hizmet damgalı pasaport almak isteyen basın kartı sahiplerinin aşağıda yazılı belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüz Basın Yayın Dairesi Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri veya belgeleri posta yoluyla kuruma ulaştırmaları gerekmektedir.

a) Dilekçe (Yurt dışına gitmek istediğine dair)

b) Görevlendirme Yazısı( Görev yapılan kurumun antetli kağıdına gidilecek ülke, gidiş-dönüş tarihleri ve gidiş sebebinin yazıldığı evrak)

c) Basın kartının önlü arkalı fotokopisi

d) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

e) Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

f) Taahhütname

g) Yurt dışı göreve ilişkin her türlü bilgi ve belge

Müracaat ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra yurt dışına görevli gidecek basın mensuplarının görev onayları, uygun görülmesi halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. Görev onayları alınan basın mensuplarınca doldurulacak pasaport talep formu yetkili amir tarafından onaylanarak ilgili mercilere intikal ettirilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi doğrultusunda; imzaladığı taahhütname ile hizmet damgalı pasaport alan basın kartı sahibinin, görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, en geç bir hafta içerisinde geçerliliği devam eden pasaportunu muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğümüze teslim emesi gerekmektedir. Bir sonraki seyahatinde tekrar Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek pasaportunu alabilecektir. Hizmet damgalı pasaportlarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılan uygulama rehberinde ve yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlara riayet edilmesi esastır.

Yalnızca basın kartı sahipleri hizmet damgalı pasaport hizmetinden faydalanabilirler.

Basın Kartı Komisyonu, yılda üç defadan az olmamak üzere Genel Müdürlüğümüzün çağrısı ve üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanmaktadır.

​5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre gazeteci kıdemi, meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere tanınan haktır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Akdin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya hak kazanır.

5953 sayılı Kanun uyarınca gazetecilerin kıdemlerinin tespiti görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu nedenle basın sektöründe çalışanlar ile çalıştırılanlar ve sair kuruluşlar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Genel Müdürlüğümüzde bulunan bilgi ve belgeler kaynak kabul edilmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz yerel bölgesel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin kıdemlerinin en güncel halini tespit etmeye çalışmaktadır. Ayrıca hazırlanan doküman ve formlar sayesinde, sözleşme ve fesih beyannamelerinin daha doğru hazırlanması sağlanmıştır. Ulaşılacak son noktada, Medya sektöründe 5953 sayılı Kanuna tabi çalışanların tüm sözleşme ve özlük haklarının bulunduğu kapsamlı bir veri tabanı oluşturularak sektör hareketliliği anlık izlenebilecektir.

Anayasamızın “Basın hürriyetini” düzenleyen 28 inci maddesinin “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.” hükmü ve “Süreli ve süresiz yayın hakkı”nı düzenleyen 29 uncu maddesinin “Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir.” hükümleri ile 5187 sayılı Basın Kanunu’nun “süreli yayın sahibi” olmayı düzenleyen 6 ncı maddesinin “Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları süreli yayın sahibi olabilirler.” ve 7 nci maddesinin “Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek üzere yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına bir beyanname verilmesi yeterlidir.” hükümleri ve Basın Kanunun diğer hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle süreli yayın çıkarmak için önceden izin alınmasına gerek yoktur. 5187 sayılı Basın Kanununun 2, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerindeki prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. 5187 sayılı Basın Kanunu’na www.byegm.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.

Kurumumuza Basın Kartı talebi durumunda başvuru yapılması gerekmektedir.

“Yazılı Medya İstatistikleri 2013”e göre;

2013 yılında gazete ve dergilerin tirajı 2012 yılına göre %6,6 artmıştır. 2013 yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2.461.783.909 olup, bunun %93,3’ünü gazeteler oluşturmaktadır. 2013 yılında toplam tirajın ,8’ini yerel, %2,2’sini bölgesel, %83’ünü ise ulusal gazete ve dergiler oluşturmaktadır.

Gazetelerin yıllık toplam tirajının %89,4‘ünü günlük gazeteler oluşturmaktadır. Dergilerin ise yıllık toplam tirajının %47,9’u aylık, %26,1’i ise haftalıktır.

Gazetelerin ,6’sı günlük, %31,1’i haftalık olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanan gazetelerin %86,2’si siyasi/haber/güncel içerikli olurken, ’ü ek
de vermektedir. Dergilerin ise %24,5’i aylık, %22,3’ü üç aylık olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanan dergilerin ,6’sı sektörel/mesleki içerikli olurken, ,2’si ek de vermektedir.

İnternet sayfamızda “Türk Basınına Erişim” başlığı altında süreli medyaya ait künye bilgileri yayınlanmaktadır.

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat ve görevleri belirlenen Genel Müdürlüğümüz, Genel bütçeye dâhil bir kamu kurumu olup, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları ve kadro kontenjan durumları da göz önünde bulundurularak, personel istihdamı iki şekilde yapılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alımları Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacına binaen, ulusal yayımlanan en yüksek tirajlı gazete ile Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.byegm.gov.tr) yayımlanan ilanlarla unvanları ve şartları belirtilen pozisyonlara 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Kadrolu personel istihdamı ise Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ve merkezi tercih sistemiyle yapılmaktadır.

Gazetelerde yapılan haber yüzünden zarara uğradıklarını düşünen kişilerin şikâyet yeri bulundukları yerin adli mercileridir. Ülkemizde basın özgürlüğü Anayasa’mızın 28-32 nci maddeleri ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu özgürlüğün hangi şekilde sınırlandırılacağı da Anayasa’da basın özgürlüğünü düzenleyen 28 inci maddenin 3 üncü fıkrasının devamında ve Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında zikredilmektedir. Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na www.byegm.gov.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde gazetelere ve yapılan haberlere ilişkin özgürlüğün sınırları da bu mevzuatta yer almaktadır. Basın Kanununun 11 inci maddesinde “Cezai Sorumluluk”, 13 üncü maddesinde ise “Hukuki Sorumluluk” düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün gazetelere yönelik yaptırıma ilişkin herhangi bir yetkisi yoktur.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini belirleyen 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca basın kuruluşlarına veya mensuplarına aynî veya nakdî yardım yapılmamaktadır.

Resmi ilanlar Basın İlan Kurumunun görev kapsamındadır.

Kamu çalışanları basın kartı başvurularında, internet üzerinden doldurdukları beyannameyi birim amirine onaylatmalı ve atama/göreve devam yazısını basılı ortamda ibraz etmelidir. Başvuru sahibi, beyanname ve atama/göreve devam yazısını Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimi, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

Genel Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi olan 1920’den günümüze kadar uzanan fotoğraflama çalışmalarından oluşan arşivimiz, bir anlamda Cumhuriyet tarihimizin görsel hafızasıdır. Fotoğraf arşivimiz, BYEGM logosuyla yayımlanma koşuluyla ilgililerin kullanımına açıktır. Kullanım için Basın Yayın Dairesi Başkanlığı - Foto Film Şubesi Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

ULUSLARARASI BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK BASIN KARTI VE AKREDİTASYON İŞLEMLERİ

Uluslararası basın-yayın organlarını temsilen ülkemize görev yapmak üzere atanan basın mensuplarının görevlerini yerine getirebilmeleri için belirli sürelerle verilen basın kartıdır.

Temsilci, muhabir, kameraman, foto muhabiri gibi sıfatlarla ülkemize atanan basın mensuplarına talepleri halinde basın kartı verilebilir. Türkiye’ de faaliyet gösteren her uluslararası ajans ve TV kuruluşunun yabancı uyruklu mensuplarından en çok 7 kişiye, radyo ve diğer yayın kuruluşlarının yabancı uyruklu mensuplarından her kurum için en çok 3 kişiye süreli basın kartı verilir.

Ülkemize daimi statüde atanan uluslararası basın mensupları aşağıda sıralanan belgelerle birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/ uluslararasi-basin-mensuplari) adresinden müracaat ederek o yılın sonuna kadar geçerli basın kartı edinebilirler.

1.Yayın organının yayınlandığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluklarından alacakları basın mensubu vizesi (sadece ilk gelenler)
2.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşlarından görevlendirdiklerini ve ücretlerini gösteren belge
3.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşunun Türkiye’deki Büyükelçilik, Elçilik veya Konsolosluklarından alacakları takdim mektubu
4.Pasaportun vize ve kimlik sayfa fotokopileri
5.İkamet tezkeresi ve temdit sayfalarının fotokopileri (ilk gelenler hariç)
6.Bir adet vesikalık fotoğraf
7.Mesleki çalışma örnekleri ile birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/yabanci-basin-mensuplari) adresine müracaat edilebilir. (ilk gelenler hariç)

Uluslararası basın mensupları süreli basın kartlarını her yılın başında, o yılın sonuna kadargeçerli olmak üzere ilk başvuruda izledikleri yolu izleyerek yenileyebilirler.

Başvurunun uygun görülmesi halinde 2-3 gün içerisinde basın kartı düzenlenebilir

İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ

- Kendilerine süreli basın kartı düzenlenen uluslararası basın mensupları ikamet izni almaları gerektiği hususunda bilgilendirildikten sonra ikamet izni vermeye yetkili makam olan ikamet ettikleri ilin Göç İdaresi Müdürlüklerine yönlendirilirler.

- Konuya ilişkin olarak İstanbul’da İl Müdürlüğümüz, Ankara ve diğer illerde ise Genel Müdürlüğümüz bir yazıyla ilgili Göç İdaresi Müdürlüklerine uluslararası basın mensubuna ikamet izni verilmesi hususunda gerekli yazıyı yazar ve gazetecilere basın kartlarının süresi kadar ikamet izni verilmesine aracılık yapar.

- Bu işlem yılsonunda basın kartlarının yenilenmesinin ardından ikamet temdit işlemi olarak her yıl tekrarlanır.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” uyarınca ülkemizde medya sektöründe istihdam edilmek istenen yabancı uyruklulara verilecek çalışma izinlerine esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün görüşlerini talep eder.

- Konuya ilişkin görüş Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Yerleşik Uluslararası Basın Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanıp ilgili kuruma iletilir.

12/11/1987 tarih ve 19632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 3. Maddesine göre:
Uluslararası basın yayın organları ile bunların yabancı uyruklu mensuplarının, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce onaylanacak takrirlerle birlikte veya sonradan getirecekleri mesleki araç ve gereçleri, bunların yedek parçaları, büro malzemeleri, istihlak ve kullanımları için her türlü eşya ile otomobil, minibüs, karavan ve benzeri taşıtları her türlü gümrük vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce onaylanacak takrire dayanarak:

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 4. Maddesine göre:

- Türkiye’ye devamlı görevle gelen yabancı uyruklu gazeteciler beraberlerinde veya gelişlerinden itibaren altı aylık süre içinde gümrükten muaf bir özel araç ithal edebilir veya mahallen satın alabilirler,

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 5. Maddesine göre:

-Uluslararası basın yayın organlarının Türkiye temsilcilikleri, gümrükten muaf bir hizmet taşıtını ithal edebilirler.

İthal talebinde bulunacak gazeteciler, varsa Türkiye’deki Temsilcilikleri, yoksa mensubu oldukları basın yayın organlarınca 5 örnek doldurulan takrirlere;

a) Mensubu oldukları basın yayın organınca Türkiye’de devamlı görevlendirildiklerini tesvik eden belgeyi,
b) Mensubu oldukları basın yayın organıyla imzalanmış hizmet sözleşmesini,
c) Türkiye’de aldıkları çalışma ve ikamet iznini,
d) Aracın Türkiye’ye girişini tevsik eden belgeyi,
e) Sahiplik belgesini,
f) Yüksek mali mesuliyetli 3. Şahıs sigorta poliçesini,
g) Orijinal alış faturasını,
h) Trafik ruhsatnamesini,
ı) Kimlik kartı fotokopisini,
i) Aracın tüm aksesuarları ile Türkiye’ye giriş tarihi ve yerini belirten bilgiler dahil olmak üzere, aracın tüm niteliklerinin belirtilmesi gerekir.
Genel Müdürlük, inceleme sonunda uygun gördüğü takrirleri onaylayarak, ilgili gümrük idaresine gönderir.

İthal edilmiş olan otomobillerin ihraç satış ve devri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün takdirine bağlıdır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aracı kendisi ve eşi dışında kimse kullanamaz.

Uluslararası basın yayın organları ve basın yayın mensupları, mesleklerinin ifası için gerekli her türlü teknik araç ve gereç ile bunların yedek parçalarını, takrire dayalı olarak, gümrük, vergi, resim ve harçlarından muaf olarak ithal edebilirler.

Görev süresi içinde yeni veya ikinci bir ana malzeme ithali için, gerekçeli bir başvuru ile Genel Müdürlüğün izni, siparişin verilmesinden önce alınır.

Bu araç ve gereçlerin kesin ayrılış veya faaliyete son verme hallerinde aynı haklara sahip gazetecilere veya temsilciliklere devredilmesi veya gümrük ve diğer mükellefiyetler yerine getirildikten sonra 3. şahıslara satışı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle gerçekleştirilebilir. Ayrıca, söz konusu araç ve gereçler Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle ihraç ve gümrüğe terk edilerek de elden çıkarılabilir.

“Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlayacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar” ın 19. Maddesine göre:

Türkiye’de görevlendirilen uluslararası basın yayın mensuplarının beraberlerinde veya gelişlerinden itibaren altı aylık süre içinde getirecekleri kişisel ve ev eşyaları ile Temsilciliklere ait büro eşyalarının gümrükten muaf olarak ithali, ayrıntılı bir listenin yer aldığı takrire istinaden gerçekleştirilir. Elektrikli veya elektronik eşyalar için ayrıca ayrıntılı bilgi gereklidir.

-Aynı türden ikinci bir aletin ithali için gerekçeli bir başvuru ile Genel Müdürlüğün izni siparişin verilmesinden önce alınır.
-İthal edilen tüm dayanıklı eşyaların ihraç ve devir işlemleri Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün iznini almak suretiyle gerçekleştirilebilir.

Enformasyon Dairesi Başkanlığı, Yerleşik Uluslararası Basın Hizmetleri Birimi, ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası basın yayın organlarının temsilcileri adına Devletin üst makamları ile mülakat taleplerine aracı olur. Öncelikle akreditasyon ve ikamet işlemlerini bitirilmesi gerekmektedir. Bilahare görüşeceğiniz konuların, görüşme tarihlerinin ve muhabir ve kameraman sıfatıyla katılımcıların isimlerinin yer aldığı bir yazıyla Genel Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.